ارائه خدمات مشاوره در زمینه شبکه های رایانه ای

  • ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه زیرساخت سویچینگ (Switching)
  • ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه زیرساخت روتینگ (Routing)
  • ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه زیرساخت Passive و سیستم های UPS
  • ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه زیرساخت Server Farm
  • ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه امنیت شبکه SOC
  • ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه مانیتورینگ شبکه NOC