مشاوره و تولید سیستم های بر پایه BPMS

تولید سیستم نرم افزاری فرایند جذب وجوه ارائه شده با استفاده از BPMS.

خدمات مشاوره تخصصی در زمینه شناسایی و معرفی مناسب ترین BPMS برای سازمان بنادر و دریانوردی.