ساخت کلید عمومی در دولت الکترونیک

مطالعه و بررسی مدل زیرساخت کلید عمومی در دولت الکترونیک و سیاست های گواهی در حوزه حمل و نقل دریایی.

مطالعه و بررسی روال کنونی نحوه احراز اصالت اشخاص حقیقی، حقوقی، شناور ها، اسناد هویتی و سایر اسناد مبادله شده در بنادر.