درگاه اطلاعاتی سازمان

پیاده سازی و اجرای درگاه اطلاعاتی سازمان (ESB) در دو نسخه مجزا برای برقراری درگاه ارتباط درونی بین کلیه نرم افزار های داخلی و بین نرم افزار های بیرونی.